วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลประวัติ
ประวัติผู้ทำโครงการศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ชื่อ-นามสกุล             นางสาววันวิสา   ผลเพิ่มพูนทวี
วัน
/เดือน/ปีเกิด           22 เมษายน พ.ศ. 2535
สถานที่เกิด               โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ที่อยู่ปัจจุบัน              
306  ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ เขยยานนาวา แขวงช่องนนทรี กรุงเทพ
 10120
โทรศัพท์บ้าน
             02 286 5433
โทรศัพท์มือถือ
            083 297 0866
อีเมลล์
                  wan_2535@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                          โรงเรียนสารสาสน์พิทยา  กรุงเทพฯ  พ.ศ.
2549
                        -
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ
  พ.ศ. 2552
                       
-
ระดับปริญญาตรี
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โปรแกรมที่ใช่             Adobe Illestrator
                                        Adobe Flash
                                        Adobe Photoshop
                                        Painting
                                        Drawing

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หนังสือภาพ

Design Brief


Design Brief
ข้อมูลพื้นฐาน (background)
คลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เป็นชุมชนที่เก่าแก่ของมาตั้งแต่ยุคสมัยครั้งต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครถูกขนานนามว่า
เวนิสตะวันออกโดยสมัยนั้นใช้การสัญจรทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ และยังมีสะพานปูนเก่าแก่สร้างขึ้นในปี 2579 คลองบางหลวงยังมีสิ่งที่ท่องเที่ยงอย่าง บ้านศิลปิน ที่รวมรูปภาพถ่าย งานศิลปะ และของเก่าที่เคยมีอยู่ในอดีต ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กไว้ให้ชมและศึกษางานต่างๆ
วัตถุประสงค์ (objective)
            1.เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ให้ผู้ท่องเที่ยวเข้าใจในสถานที่มายิ่งขึ้น
            2.เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้ที่ท่องเที่ยวเข้าใจมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย (target group)
ด้านกายภาพ (demographics)
                      เพศชาย เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป  ทุกอาชีพ
             ด้านจินตภาพ (psychographics)
                      ผู้ที่ชอบการท่องเที่ยว และต้องการศึกษาสถานที่เพิ่มเติม
แนวคิด
(concept)
หนังสือโฟโต้บุ๊คสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อ่านง่าย สื่อสารเรื่องราวออกมาทางภาพถ่าย


เหตุผลสนัสนุน (support)
      ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสนใจ หรือลืมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตามริมน้ำไปด้วยกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราเฉยเมยไปจนลืมว่า ชุมชนริมน้ำนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ของเรามาตั้งแต่โบราณ เลยทำหนังสือโฟโต้บุ๊คขึ้นมา เพื่อให้ได้รับรู้ว่าวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวงเค้าอยู่อาศัยกันยังไง

อารมณ์ ความรู้สึก รูปแบบ (mood & tone)
cultured (มีที่ไปที่มา)
nostaigic (ระลึกถึงความหลัง)


แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

1.ชื่อหัวข้อ : การถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง                                                                         
            1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การถ่ายภาพนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบ เนื่องจากยุคสมัยนี้มีสื่อสารต่างๆมากมาย การถ่ายภาพแสดงอารมณ์ต่างๆ ของภาพนั้นๆได้ การถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวงซึ่งจะได้ภาพถ่ายที่สื่ออารมณ์ และความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนในคลองบางหลวง
ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสนใจ หรือ ลืมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตามริมน้ำไป ด้วยกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราเฉยเมยไปจนลืมว่า ชุมชนริมน้ำนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ของเรามาตั้งแต่ยุคสมัยครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครถูกขนานนามว่า เวนิสตะวันออกโดยสมัยนั้นใช้การสัญจรทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ และคลองบางกอกใหญ่ (หรือคลองบางหลวง) ก็เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญในสมัยนั้นด้วย คลองบางหลอง อยู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซ. 3 มีเครื่องข้ามเวลาสู่อดีตได้แก่  สะพานปูนเก่าแก่สร้างขึ้นในปี 2579 คลองบางหลวงยังมีสิ่งที่ท่องเที่ยงอย่าง บ้านศิลปิน ที่รวมรูปภาพถ่าย งานศิลปะ และของเก่าที่เคยมีอยู่ในอดีตไว้มากมาย แล้ว การถ่ายภาพนั้นช่วยให้เราเก็บความทรงจำสมัยเก่าแก่จนถึงปัจจุบัน และยังได้ช่วยเป็นสื่อแนะนำ ใหคนรุ่นหลังได้รู้แต่ก่อนที่อนาคตของคนในยุคเรานั้นจะกลายเป็นอดีต ทุกคนควรช่วยกันดูแลปัจจุบันที่ยังคงเหลืออยู่ ให้คงกลิ่นอายเดิม ๆ ไว้เท่าที่จะทำได้
ความสำคัญของการถ่ายภาพนั้นขึ้นอยู่กับการถ่ายหรือภาพที่ผู้ถ่ายนั้นอยากจะสื่อสารอารมณ์ต่างๆผ่านรูปภาพ เช่น การถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง นั้นช่วยให้เห็นถึงโครงเรื่อง ช่วยแปลความหมายหรือ ช่วยขยายความเข้าใจของภาพนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น  และ วิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง ทำให้เราเรียนรู้วิถีการเป็นอยู่ของคนริมน้ำออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น            
            1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลหลักการถ่ายภาพ
1.2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง
1.2.3 เพื่อออกแบบหนังสือถ่ายภาพ


1.3 ขอบเขตของการศึกษา
เนื้อหาที่ได้ศึกษาครั้งนี้ จะใช้แนวทางการศึกษาและออกแบบหนังสือถ่ายภาพ ในเรื่องของการการถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง

            1.4 วิธีการดำเนินงาน
            1.เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1 ประเด็นการศึกษาหลักการออกแบบหลักการถ่ายภาพ  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.1 การศึกษาเอกสาร สื่อออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของหลักการออกแบบหนังสือถ่ายภาพ
1.2 การสรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสำคัญของหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
            2. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประเด็นการศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง
2.1 การศึกษาเอกสาร สื่อออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หลักการถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง เพื่อออกแบบหนังสือถ่ายภาพ 
2.2 การสรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์หลักการการถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง เพื่อออกแบบหนังสือถ่ายภาพ
            3. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3ประเด็นการศึกษา เพื่อออกแบบ หนังสือถ่ายภาพ
3.1 จากข้อสรุปของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อทำการออกแบบหนังสือถ่ายภาพ    
3.2 สรุปผลการศึกษาและการถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง

            1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ
จากการศึกษาหลักกการถ่ายภาพวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวง  ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อทำการออกแบบหนังสือถ่ายภาพ

            1.6 รายชื่อเอกสารอ้างอิง
1.กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส. หนังสือเทคนิคการถ่ายภาพด้วย กล้องดิจิตอล.พิมพ์ครั้งที่1 ปี 2551. สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส สนพ.
2.ส. พลายน้อย .เล่าเรื่องบางกอก.พิมพ์ครั้งที่1 ปี 2502. บริษัท สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ สนพ.
3.วราห์ โรจนวิภาต .ย้ำรอยอดีตคลองบางหลวง ๑,. มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
4.ศรัญญา  โรจน์พิทักษ์. BE A PRACTICAL CITY MAGAZINE ; ฉ. 11 [บล็อกสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้]. เข้าถึงได้จาก : http://www.gotoknow.org/posts/356939?  (วันที่ค้นข้อมูล : 12 ธันวาคม 2555).
5.อาจารย์สุพจน์  จันทรจิตร.สาขางานภาษาต่างประเทศ [บล็อกสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้]. เข้าถึงได้จาก : http://www.gotoknow.org/posts/356939?  (วันที่ค้นข้อมูล : 12 ธันวาคม 2555).
6. ความหมายของการถ่ายภาพ.  [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.kmitl.ac.th/
agritech/nutthakorn/04091202/photo/pro.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 13 ธันวาคม 2555)
7. ประวัติ คลองบางหลวง.  [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.klongbangluang.com/
?page_id=29. (วันที่ค้นข้อมูล : 13 ธันวาคม 2555)
8. บ้านศิลปิน คือ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-3044.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : 13 ธันวาคม 2555)