วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลประวัติ
ประวัติผู้ทำโครงการศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ชื่อ-นามสกุล             นางสาววันวิสา   ผลเพิ่มพูนทวี
วัน
/เดือน/ปีเกิด           22 เมษายน พ.ศ. 2535
สถานที่เกิด               โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ที่อยู่ปัจจุบัน              
306  ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ เขยยานนาวา แขวงช่องนนทรี กรุงเทพ
 10120
โทรศัพท์บ้าน
             02 286 5433
โทรศัพท์มือถือ
            083 297 0866
อีเมลล์
                  wan_2535@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                          โรงเรียนสารสาสน์พิทยา  กรุงเทพฯ  พ.ศ.
2549
                        -
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ
  พ.ศ. 2552
                       
-
ระดับปริญญาตรี
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โปรแกรมที่ใช่             Adobe Illestrator
                                        Adobe Flash
                                        Adobe Photoshop
                                        Painting
                                        Drawing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น